PostHeaderIcon Zápis do MŠ 2019

Mateřská škola Lavičky, příspěvková organizace

Lavičky 91, 594 01 Velké Meziříčí


Zápis dětí do Mateřské školy Lavičky


Ředitelka Mateřské školy Lavičky, příspěvková organizace, Lavičky 91 stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/20.

Místo pro podání žádosti

Zápis bude probíhat v budově Mateřské školy Lavičky, příspěvková organizace, na adrese Lavičky 91, 594 01 Velké Meziříčí.

Termín a doba pro podání žádosti

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu do Mateřské školy 

ve čtvrtek9. 5. 2019v doběod 8.00 do 11.00hodin.


Více v článku....

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (školský zákon).

2. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, doklad o očkování škola nepožaduje.

 

 

 

Organizace zápisu

 

K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem a přinese vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, která bude od 23. 4. do 9. 5. 2019 k vyzvednutí v MŠ.Při podávání žádosti předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a občanský průkaz k doložení trvalého pobytu. Každému žadateli bude přiděleno registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky řízení. Předpokládaný termín zveřejnění je 31. 5. 2019 .

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole- nástěnka v šatně dětí a na webových stránkách obce www.obec-lavicky.cz.

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti. Žádáme rodiče, aby si v zájmu urychlení celého správního řízení přišli vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí dítěte osobně v mateřské škole, v daném termínu.

 

Děti se přijímají k 1. 9. 2019 tak, aby byla kapacita mateřské školy plně obsazena.

 

Od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Povinnost předškolního vzdělávání  je vázána na školní rok následující po dni,kdy dítě dosáhne pátého roku až do zahájení povinné školní docházky.

 

Informace k zápisu včetně tiskopisu žádosti o přijetí do MŠ budou ke stažení také na webových stránkách obce.  www.obec-lavicky.cz.

 

Doplňující informace podá ředitelka školy.

Jestliže se rodiče s dítětem nemohou z vážných důvodů dostavit v daném termínu, je možná individuální domluva na tel. č. 566 523 446 nebo 731 615 737.

 

                            

 

Mgr. Věra Havlišová, ředitelka školydokumenty :


informace k zápisu

 

kriteria pro přijímáni

 

žádost 2019