PostHeaderIcon Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 10.4.2018, č.j. 27/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 10.4.2018, č.j. 27/2018

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 10.4.2018 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, p. Bradáč Jiří - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.148/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení příspěvku na BabyBox Jihlava.
2) Schválení počtu zastupitelů pro nadcházející volby do zastupitelstva obce Lavičky.
3) Schválení návrh záměru prodeje lesního pozemku p.č. 2084 o výměře 5154 m2 lesní pozemek a pozemku p.č. 2090 o výměře 4755 m2 neplodná půda v k.ú. Lavičky.

4) Schválení přijetí daru pozemku par. č. 268 v k.ú. Lavičky.
5) Schválení oprávněné úřední osoby MŠ Lavičky.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.149/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Finanční příspěvek na nový BabyBox Jihlava ve výši 5.000,-kč.

Usnesení č.150/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Počet zastupitelů pro nadcházející volby do zastupitelstva obce Lavičky v počtu 7 členů.

Usnesení č.151/2018:
Zastupitelstvo počtem 4 hlasů schvaluje:
Návrh záměru obce prodeje lesního pozemku p.č. 2084 o výměře 5154 m2 lesní pozemek a pozemku p.č. 2090 o výměře 4755 m2 neplodná půda v k.ú. Lavičky.

Usnesení č.152/2018:
Usnesení č.152/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Přijetí daru pozemku par. č. 268 v k.ú. Lavičky.

Usnesení č.153/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Ředitelku MŠ Lavičky Mgr. Věru Havlišovou oprávněnou úřední osobou MŠ Lavičky.

V Lavičkách 10.4.2018

Jan Havelka
starosta obce

Ing. Pavel Turek
místostarosta obce