PostHeaderIcon Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 23.4.2019, č.j. 5/2019

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 23.4.2019, č.j. 5/2019

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 23.4.2019 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav - tj. 6 členů ZO.
Omluvena: Bc. Bradáčová Šárka
Hosté:p. Nožička Josef, p. Malec Josef

Usnesení č.26/2019 :
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení darovacích smluv.
2) Schválení návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030050733/002.
3) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 „Požární řád obce“.
4) Rozpočtové opatření č. 3/2019.
5) Schválení záměru prodeje části pozemku č.2394 v KÚ Lavičky o výměře cca 420 m2.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.27/2019:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Darovací smlouvy na pozemky mezi Bytovým družstvem Bukovec, Bytovým družstvem Čihadla, Bytovým družstvem Lavičky a Obcí Lavičky.

Usnesení č.28/2019:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030050733/002 mezi obcí Lavičky a E.ON Distribucí, a.s.

Usnesení č.29/2019:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 „Požární řád obce“.

Usnesení č.30/2019:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 3/2019.

Usnesení č.31/2019:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Záměr prodeje části pozemku č.2394 v KÚ Lavičky o výměře cca 420 m2.

V Lavičkách 23.4.2019

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce