PostHeaderIcon Nakouknutí do dění v naší školce...

 

V naší malé školičce, někde v zadní uličce, tam špunti si chodí hrát, pojdtě se tam podívat....

 

 

 

 

Pro pořádek ještě detailní představení mateřské školky :


První dětský smích se z budovy Mateřské školy Lavičky ozval 18. 1. 1982, kdy byl zahájen její provoz. Zapsáno bylo tehdy 28 dětí, během dubna vzrostl počet dokonce na 30 dětí ve věku 3 - 6 let, a to dětí z Laviček, Závisti, Hrbova, Svařenova a Frankova Zhořce. Děti z těchto obcí se sváží do MŠ i nyní. Budova školy byla vybudována v akci "Z" a předána, tehdy MNV Velké Meziříčí, do správy tehdejšího JZD 8. března Lavičky se sídlem v Netíně. Dle zápisu v kronice Mateřské školy (dále jen MŠ) patří velké díky za vybudování některým místním občanům. Cituji: "Velkou zásluhu na úspěšném a rychlém postavení a vybudování s vybavením mají - Jaroslav Hladík, Lavičky 68, Jan Pacal, Lavičky 69, Josef Michal, Závist 10. Všichni tři ochotně a iniciativně pomáhali při každé práci na stavbě, kterou bylo nutné zvládnou do termínu. Starali se též o vybavení školky a okolí."


Zpráva o otevření nové MŠ v Lavičkách nezůstala bez povšimnutí ani v tehdejších mediálních prostředcích. Byla uveřejněna v okresním tisku, v lednovém Kulturním zpravodaji Velké Meziříčí, dále v televizní relaci oblastních zpráva pořadu "Vlaštovka".


První změnu ve správě školy zaznamenal šk. rok 1990/1991, kdy škola přešla do správy města Velké Meziříčí. Obecní úřad Lavičky se stal zřizovatelem ve šk. roce 1992/1993.


Od počátku provozu zde probíhá plánovaná výchovně-vzdělávací práce s dětmi, pomocí které rozvíjí paní učitelky dětskou osobnost po všech jejich stránkách. Jedná se o oblast tělesné výchovy, mravní výchovy, rozumové výchovy a estetické výchovy, Spolu se společenskými a politickými změnami ve státě dochází také ke změnám v pojetí cílů i obsahů výchovně-vzdělávací práce. Na rozdíl od pojetí práce s dětmi v počátcích provozu školy je nynější výchovný modle osobnostně orientován, výchovná práce je podřízena individualizovaným potřebám a zájmům dětí. Je zdůrazňováno postavení dítěte jako subjektu výchovy, posilována přirozenost, nenásilnost a funkčnost výchovného působení.


Nedílnou součástí práce s dětmi se staly aktivity pí. učitelek nad rámec jejich povinností - jedná se o návštěvy kina, divadelních představení, nejrůznějších výstav, přehlídek, účast na soutěžích s velmi pěknými výsledky na úrovni oblastní i celorepublikové. Každoročně organizujeme různé zábavné a soutěžní akce pro děti, výlety na zajímavá místa v blízkém i vzdálenějším okolí, připravujeme besídky pro rodiče a všechny blízké. Pořádáme setkání s rodiči v MŠ i na zahradě školy a těšíme se z jejich veškeré podpory a pomoci nejen při společných aktivitách.


Velmi úzce spolupracujeme s místní ZŠ , dále 1. ZŠ Velké Meziříčí, jinými mateřskými školami v okolí, DDM Velké Meziříčí. Od školního roku 1993/1994 již podruhé spolupracujeme při řešení otázky zajištění integrace zdravotně postiženého dítěte s SPC ve Žďáře nad Sázavou.


V letošním roce máme zapsáno 28 dětí, z toho jedno integrované, ke kterému jsme získali asistentku, což nám umožňuje, aby výchovně vzdělávací práce s ním i ostatními dětmi byla plnohodnotná. V tomto školním roce jsme obnovili plavecký výcvik dětí předškolníh1O věku, navázali jsme spolupráci s PhDr. Josefem Dvořákem v oblasti logopedické péče. Zařízení MŠ je na dobré úrovni, dle možností se snažíme inovovat nejrůznější vybavení, k čemuž nám přispívá vstřícná spolupráce se zřizovatelem školy-Obecním úřadem Lavičky a laskavé přispění některých sponzorů.


Součástí školy je od jejího otevření také školní jídelna, která zabezpečuje zdravou výživu nejen dětem naší MŠ. ale poskytuje od září 1991 možnost stravování i pro žáky ZŠ.Personální obsazení MŠ od ledna 1982

ředitelka:
Květoslava Nezvalová leden 1982 srpen 1982

Drahomíra Ficalová září 1982 srpen 1988

Marie Štipáková září 1988 leden 1995

Věra Kronovetrová únor 1995 nyní

učitelka:
Květoslava Koudelová leden 1982 srpen 1982

Marie Matulová září 1982 říjen 1982

Květoslava Nezvalová listopad 1982 pol. prosince 1982

Věra Hugová pol.prosince 1982 březen 1983

Marie Matulová zač.dubna 1983 pol.dubna 1983

Květoslava Nezvalová pol.dubna 1983 červen 1983

Renata Skryjová září 1983 srpen 1988

Drahomíra Ficalová září 1988 srpen 1990

Andrea Vítková září 1990 srpen 1991

Věra Kronovetrová září 1991 leden 1995

Marie Štipáková únor 1995 srpen 1995

Klára Chlubnová září 1995 nyní

asistentka k integrovanému dítěti:

Ivana Poláková září 2000 nyní

školnice, vedoucí Šj:

Jiřina Martakidisová leden 1982 nyní

kuchařka:

Alena Koukalová leden 1982 srpen 1983

Helena Večeřová září 1983 srpen 1985

Alena Koukalová září 1985 pol.ledna 1985

Zdeňka Bradáčová pol.ledna 1995 pol.dubna 1995

Alena Koukalová pol.dubna 1995 březen 1996

Zdeňka Bradáčová duben 1996 prosinec 1996

Pavla Chalupová leden 1997 březen 1998

Anežka Hejlová duben 1998 nyní

topič:

Lefteris Martakidis leden 1982 srpen 1996

Vladimír Chalupa září 1996 nyní

Věra Kronovetrová
ředitelka MŠ

Aktualizováno (Pátek, 28 Leden 2011 21:19)